Obchodní podmínky

Smluvní podmínky a povinnosti dopravce k objednávce přepravy:
 • Na základě této přepravní smlouvy se dopravce zavazuje přepravit převzatou zásilku od příkazce podle podmínek, uvedených v této smlouvě. Při odstoupení dopravce od objednávky přepravy 24 a méně hodin před objednaným termínem uskutečnění dopravy je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 50% sjednaného přepravného. Právní vztahy mezi příkazcem a dopravcem, se v mezinárodní siln. nákladní dopravě řídí Úmluvou CMR (vyhl. č. 11/1975sb.) a v otázkách neupravených touto úmluvou pak podpůrně čs. Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012Sb.), kterým se také řídí právní vztahy mezi příkazcem a dopravcem ve vnitrostátní nákl. dopravě.
 • Dopravce je povinen mít uzavření platné pojištění odpovědnosti silničního dopravce, které odpovídá jeho odpovědnosti a rozsahu náhradové povinnosti podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012Sb) – jde-li o vnitrostátní silniční nákladní dopravu. V mezinárodní silniční nákladní dopravě musí mít dopravce sjednánu pojistnou ochranu své odpovědnosti, odpovídající rozsahu náhradové povinnosti podle Úmluvy CMR. Pojistná ochrana se musí vztahovat i na pohřešování zásilky či její části.
 • Dopravce je povinen přistavit k nakládce technicky způsobilé vozidlo, které je rovněž způsobilé pro bezpečnou přepravu svěřené zásilky.
 • Dopravce je povinen pečlivě vybrat způsobilý jízdní personál a prokazatelně poučit řidiče o pracovních postupech v silniční dopravě a odpovědnosti dopravce.
 • V mezinárodní silniční dopravce je řidič povinen být přítomen na nakládce a provést evidenční kontrolu zjevného stavu zásilky a jejího obalu, jakož i správnosti údajů v CMR  nákladního listu o početním stavu zásilky a jejího značení ve smyslu ust. Čl. 8 Úmluvy CMR. Není-li řidič připuštěn k nakládce, je povinen bezodkladně o tom vyrozumět svého zaměstnavatele/dispečera a učinit o této skutečnosti zápis do CMR – nákladního listu. Zaměsnavatel/dispečer je povinen informovat příkazce a vyžádat si jeho pokyny. Odborně postupuje dopravce (řidič) i ve vnitrostátní silniční dopravě.
 • Dopravce je povinen upozornit písemně odesílatele na poznatelnou vadu obalu/balení při převzetí zásilky k přepravě a na zjevnou nesprávnost údajů uvedených v CMR – nákladním listu, stejně jako na zjevné okolnosti při nakládce, které by mohly způsobit škodu na přepravovaném nákladu. V případě, že je pro řidiče v rámci evidenční kontroly poznatelní taková závada v balení či ložení zásilky na vozidle, že hrozí zřejmé nebezpečí poškození zásilky, je povinen řidič žádat od odesílatele nápravu a pokud odesílatel dopravce nevyhoví, nesmí zahájit přepravu. O těchto skutečnostech učiní dopravce rovněž výhradu do CMR – nákladního listu.
 • 7) Při odstavení vozidla v průběhu přepravy je řidič povinen zvolit místo parkování a zabezpečení vozidla s nákladem tak, aby splnil závazky dopravce k odvrácení škodné události, sjednané v pojistné ochraně v rámci odpovědnostního jištění dopravce.
 • 8) Jakékoliv poruchy v průběhu přepravy, ohrožení zásilky, zdržení přepravy, škodné události či překážky v ukončení přepravy a vydání zásilky je řidič povinen neprodleně ohlásit svému zaměstnavateli/dispečerovi a ten je povinen informovat příkazce a vyžádat si jeho pokyny.
 • Bez souhlasu příkazce nesmí být k nákladu nic doloženo nebo zboží přeloženo na jiné vozidlo.
 • Uzavřít přepr. Smlouvu se subdopravcem je dopravce oprávněn jen po předchozím souhlasu příkazce a za předpoklad, že jde o způsobilého dopravce, jehož odpovědnost je pojištěna.
 • Pro případ porušení výše uvedených povinností dopravce, resp. Řidiče – včetně nepřistavení vozidla k nakládce nebo nedodržení termínu nakládky, se sjednává smluvní pokuta ve výši přepravného podle této přepravní smlouvy, přičemž touto smluvní pokutou není dotčen případný nárok příkazce na náhradu škody.
 •  Pro případ překročení dodací lhůty ve vnitrostátní silniční dopravě se sjednává smluvní pokuta ve výši přepravného. Případný nárok na náhradu škody tím není dotčen. Dopravce odpovídá za příp. zápis částky zvláštního zájmu do CMR – nákladního listu, byla-li s odesílatelem sjednána.
 • Ochrana zájmů zákazníka a zákaz konkurenčního jednání dopravce v neprospěch příkazce je sjednána pod sankcí smluvní pokutu ve výši 10ti násobku přepravného
 • Případné vícenáklady jako zdržné, resp. stojného 24hod, jsou kryty v rámci sjednaného přepravného, pokud se příkazce s dopravcem nedohodne jinak.
 • 15 Řidič je povinen být přítomen na vykládce a společně s příjemcem zjistit stav zásilky a početní soulad s údaji uvedeném v CMR – nákladním listu. Případné nesrovnalosti musí být avizovány příkazci a musí být sepsán škodní protokol za přítomnosti nestranné osoby nebo přizván havarijní komisař – vyžaduje-li to rozsah škodních následků na zásilce.
 • Nárok na přepravné vzniká řádným provedením přepravy a přistavením vozidla k vykládce příjemci. Termín splatnosti přepravného činí 75 dní po obdržení faktury dopravce spolu s orig. nákl. listu CMR, potvrzeným od příjemce a s ním souvis. Dokladů (dodací list, paletový lístek, atd.).
 • Je-li dohodnuta výměna podle palet giboxů, je nutné tyto okamžitě vyměnit. Nedojde-li k výměně palet nebo giboxů, respektive nebudou-li dovezeny zpět během následujících 14 dní účtujeme 15€ za paletu a 80€ za Xbox.
 •  Tato přepravní smlouva je platně uzavřena i bez zpětného písemného potvrzení objednávky přepravy, a to v celém rozsahu vč. Výše uvedených smluvních podmínek, pokud dopravce přistavil vozidlo k nakládce.
 • Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České rep. a Agrární komoře České rep. podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Ve sporu z mez. Sil. Dopravy bude Rozhodčí soud postupovat podle Úmluvy CMR.